KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kırıkkale Üniversitesine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanan ve görevlendirilen araştırma görevlilerine, ilgili kurumların koordinasyonunda, lisansüstü eğitim yaptırmak suretiyle öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2- (1) Bu yönerge,

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 35. maddesi, dayanak alınarak hazırlanmış olan “Bir Üniversite Adına Diğer Üniversitelerde Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik” (R.G:22997,23.05.1997),

b) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”(R.G:26953, 31.07.2008),

c) Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği,

ç) Yükseköğretim Genel Kurulunun 14.11.2013 tarihli kararı ile kabul edilen “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”,

d) Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 09.08.2012 tarih ve 2012.17.822 sayılı kararı, uyarınca hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu yönergede geçen;

a) ÖYP: Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunun uygun gördüğü yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

b) ÖYP Araştırma Görevlisi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan araştırma görevlisini,

c) Proje: Lisansüstü eğitim sürecinde hazırlanan tez önerisi ve diğer çalışmaları,

ç) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

e) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

İfade eder.

 

Yönetim

Madde 4- (1) ÖYP Kurum Komisyonu: ÖYP Kurum Koordinatörü, ÖYP Koordinatör Yardımcısı ile ÖYP araştırma görevlisi olan fakülte dekanlarının da görüş ve önerisiyle ÖYP Kurum Koordinatörünce belirlenen ve Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilen 3 öğretim üyesi ile enstitü müdürlerinden oluşur. Birimin akademik ve yönetim kurulu olarak görev yapar. Komisyonun başkanlığını ÖYP Kurum Koordinatörü yapar.

(2) ÖYP Kurum Koordinatörü: Rektör, Üniversite öğretim üyelerinden birisini ÖYP Kurum Koordinatörü olarak 3 yıl süreyle görevlendirir.

(3) ÖYP Kurum Koordinatör Yardımcısı: Koordinatör, Üniversite öğretim üyelerinden birisini kendisine yardımcı olarak atar. Koordinatörün görev süresinin sone ermesiyle birlikte Koordinatör Yardımcısının da görevi sona erer.  

(4) ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, programa ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimdir. Birimin harcama yetkilisi ÖYP Kurum Koordinatörüdür. Koordinatör, ÖYP Kurum Koordinasyon biriminde veya diğer birimlerde görevli personel arasından bir veya daha çok kişiyi gerçekleştirme görevlisi olarak atar.

 


İKİNCİ BÖLÜM

Atanma İşlemleri,

 

Madde 5- (1) YÖK tarafından Kırıkkale Üniversitesi kadrolarına yerleştirilen ÖYP araştırma görevlilerinin atamaları 2547 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesi uyarınca; Yabancı dil puanı 50’nin altında olanlar için bir yıl, yabancı dil puanı 50-65 (65 hariç) puan olanlar için ise iki yıl süreyle yapılır.

(2) ÖYP araştırma görevlilerinin atanma sürecindeki verdikleri bilgi ve beyanlarının doğruluğunun kontrolü Kırıkkale Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’nca yapılır. Yanlış beyanda bulunarak kurumu zarara uğratan araştırma görevlileri ile ilgili cezai ve hukuki süreç başlatılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Eğitimi ve Lisansüstü EğitimÖğretim

 

Yabancı dil eğitimi

Madde 6- (1) Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme sistemi ile YÖK’ün belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere yerleştirilir.

(2) ÖYP araştırma görevlileri eğitim süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilirler.

(3) ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) iş günü devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.

(4) Yurtiçindeki yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, başka bir işleme gerek kalmaksızın kadrolarının bulunduğu ilgili birime bilgi vererek dönerler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı halen 50’nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65’in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

 

Yurtdışında Eğitim

Madde 7- (1) ÖYP araştırma görevlilerinden aşağıdaki şartları taşıyanlar, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle 2547 sayılı kanunun 39. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında yurtdışına gönderilebilir.

a) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, eğitim almak istedikleri yabancı dile ilişkin yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak.

b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan yabancı dil eğitimi için antetli ve imzalı kabul belgesi almak.

(2) Yabancı dil eğitimi için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerinden belirlenen şartları sağlayanlar, bağlı bulunduğu fakülteye/enstitüye başvurularını yaparlar. Fakülte/Enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan başvurulular, YÖK yürütme kurulunda görüşülmek üzere Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı aracılığıyla YÖK’e teklif edilir.

(3)Yabancı dil eğitimi almak üzere yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerine yol masrafı, yevmiye ve zorunlu sağlık sigortası, yabancı dil eğitim giderleri olarak yapılacak ödemeler ülke ve ödeme unsurları itibarıyla YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Bu ödemeler dışında ilgililere her hangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

(4) Yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlayamayan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü eğitim programlarından birine başlamayan, ÖYP’ye devam etmeyen, Üniversitemizde göreve başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında imzaladıkları “Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” hükümleri uyarınca işlem yapılır. 


Lisansüstü Öğretim Kontenjanları ve Yerleştirme

Madde 7- 8 (1) Üniversitenin lisansüstü öğretim verebileceği anabilim dalları bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayıları, eğitim-öğretim ve araştırma altyapıları, ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve ÖYP kapsamında lisansüstü öğretim vermeyi planladıkları araştırma görevlisi sayıları belirtilen tarihler aşılmamak üzere Personel Daire Başkanlığı tarafından YÖKSİS’e giriş işlemleri yapılarak YÖK’e bildirilir.

(2) YÖK Yürütme Kurulu kararı ile ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ile kontenjanları belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari şartlar yükseköğretim kurumlarının önerileri dikkate alınarak YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas alınarak YÖK tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir.

(4) Özel yetenek sınavı ile lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili enstitü tarafından özel yetenek sınavı yapılır. Değerlendirme ve yerleştirme, adayların ÖYP puanının % 75’i ve yapılan özel yetenek sınavının % 25’i hesaplanarak yapılır.

(5) Yabancı Dil Sınav puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından yerleştirildikleri ÖYP lisansüstü programlarına kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca ÖYP kapsamındaki diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilebilirler. Ancak ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri talepleri halinde;

(a) Lisans üstü öğrenimlerini Kırıkkale Üniversitesi’nde yapabilirler.

(b) Doktora eğitimi için 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Kırıkkale Üniversitesi’nde görevlendirilen araştırma görevlileri, kayıt yaptırmak istedikleri doktora programı için aranan asgari dil koşullarını sağlamaları halinde ilgili, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile YÖK Yürütme Kurulu kararı aranmaksızın doktora eğitimine başlatılabilir. Ancak; ÖYP araştırma görevlisi olarak atanmadan önce bir başka yükseköğretim kurumunda atandığı anabilim dalına/bölüme uygun bir lisansüstü programa devam edenlerin ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapabilecek yükseköğretim kurumları arasında yer almak koşulu ile bu lisansüstü programlara devam edip edemeyecekleri atandıkları fakülte/bölüm başkanlığı’nın takdirindedir. Ataması gerçekleştirilen araştırma görevlileri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından YÖK’e bildirilir.

(6) Atandığı tarihte veya yurt içi yabancı dil eğitimi sonunda, Yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlilerinin, atama tarihini takip eden ilk eğitim öğretim yılı başına kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği lisansüstü öğrenim programlarından birine başlamamaları durumunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

(7) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce YÖK Yürütme Kurulunca kontenjan verilmeyen üniversitemizin bir bölümünde lisansüstü öğrenime başlamış araştırma görevlilerine ilgili birimde lisansüstü öğretim yaptırmak için, YÖK Yürütme Kuruluna başvurulur.

(8) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden sonra YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü öğrenim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü öğrenime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü öğretim yaptırılmaz.

(9) Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda lisansüstü (yüksek lisans, doktora) öğrenimine devam eden ÖYP araştırma görevlilerinin devam ettikleri yükseköğretim kurumu/bölüm/anabilim dalı YÖK kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü öğretim yapabilecek yükseköğretim kurumları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlileri bu yükseköğretim kurumuna tahsis edilen lisansüstü öğretim kontenjanları dışında tutulur. Bu durumdaki araştırma görevlileri için kontenjan talebi yapılmaz.

(10) ÖYP kapsamında yüksek lisans öğrenimini üniversitemizde tamamlayan araştırma görevlilerinin doktora öğrenimlerine bir başka yerde devam etmelerine atandıkları enstitü/fakültenin talebi ve üniversitemizin teklifi üzerine YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir.

(11) ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü öğrenim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü öğretim yaptırmak ÖYP araştırma görevlisinin atandığı üniversitemiz enstitü/fakülte kurullarının takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği ilgili enstitü/fakülte’nin talebi, üniversitemiz Rektörlüğünün teklifi ve YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile yapılabilir. Bölüm değişikliği isteğinde olan Kırıkkale Üniversitesi kadrosundaki ÖYP araştırma görevlilerinin dilekçe ile ilk atandıkları enstitü müdürlüğü/fakülte dekanlığına müracaat etmeleri gerekir.

(12) Yüksek Lisans öğrenimlerini başarıyla tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinden doktora öğrenimlerine üniversitemizde devam etmek isteyenler bir dilekçe ile ilgili Enstitüye başvururlar. Ayrıca, bu isteklerini kendi üniversitelerine de bir dilekçe ile bildirirler.


Öğrenim süresi

Madde 9 (1) ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Kırıkkale Üniversitesi ilgili Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nde belirlenen azami öğrenim süreleridir. ÖYP kapsamına alınan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65’in altında olması nedeniyle yabancı dil eğitimi almaları durumunda yönergelerde belirtilen azami öğrenim sürelerine 6 ay eklenir. Anılan yönergelerde belirlenen azmi öğrenim sürelerine eklenen sürede alınan bilimsel hazırlık eğitimi süreleri boyunca ÖYP kapsamında verilen desteklerden yararlanılamaz.

(2) Bu yönergenin 6 ncı maddesi gereğince yabancı dil yeterliliği sağlamak için verilen süreler ile Üniversitemiz ilgili Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergeleri gereğince verilen ek süreler de dahil olmak üzere öğrenim süresi içinde çalışmalarını tamamlayamayan, ÖYP’ye devam etmek istemeyen, kadrosunun bulunduğu birimde görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında taahhütname ve kefaletname senedi uyarınca işlem yapılır.

(3) ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, lisansüstü eğitim yaptıkları enstitünün ilgili kararlarına uymakla yükümlüdür.

(4) Bu yönergeye göre ÖYP kadrosu ile ilişik kesilmesi lisansüstü öğretimle de ilişik kesilmesi neticesini doğurmaz.

 

Danışman atanması ve tez izleme komitesi

Madde 10 (1) ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir danışman atanır. Danışman, her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitü müdürlüğüne sunar. Bu raporlar ilgili enstitü tarafından düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Kırıkkale Üniversitesi’nde görevlendirilen ÖYP araştırma görevlileri, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları yükseköğretim kurumlarına yılda bir kez bireysel olarak bilgilendirme amacıyla rapor sunmakla yükümlüdür.

(3) Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu görüşü, enstitü müdürlüğü/fakülte dekanlığının talebi ve üniversitemizin teklifi üzerine YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler.

 

Madde 11 (1) ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, Kırıkkale Üniversitesi yönetmelikleri ve kurullarının kararlarına uymakla yükümlüdür.

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Kaynak aktarımı

Madde 12 (1) ÖYP çerçevesinde desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun görülen tutarlar, tahakkuk ettirilmek suretiyle Üniversite bütçesine aktarılır. ÖYP kapsamında, aktarılan tutarların karşılığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nca bir yandan Üniversite bütçesinin (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetveline ödenek olarak kaydedilir.

 

ÖYP Giderleri

Madde 13 (1) ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenimleri süresince kullanılmak üzere YÖK tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim-öğretim ve araştırma amacıyla aktarılan kaynaklar:

(a) Proje Giderleri: Lisansüstü öğrenim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları, yurt içi veya yurt dışında yapılacak yabancı dil eğitimi giderleri (tez çalışmaları ile öğretim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil)

(b) Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlileri ile danışmanlarının yol dahil yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile ÖYP araştırma görevlisinin danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) için kullanılır. Bu seyahatler ÖYP araştırma görevlilerinin kendi alanı ile ilgili sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri akademik çalışmaları kapsamalıdır. Bu seyahatlere ilişkin ilgililere ÖYP ödeneklerinden ödeme yapılabilmesi için ÖYP araştırma görevlisi talep formu, danışman onayı, fakülte/enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayının olması gereklidir.

(c) Yurt dışı seyahat gideri olarak yapılacak harcamalarda ön ödeme talepleri ÖYP Kurum Komisyonu tarafından değerlendirilir.

 

Madde 14 (1) YÖK tarafından Kırıkkale Üniversitesi’ne kaynak aktarımı yapılan araştırma görevlilerinin, proje giderleri harcamasına ilişkin talep/ihtiyaç formları, danışman onayı, fakülte/enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ilgili fakülte dekanlığı/enstitü müdürlüğü’nün yazısı ile ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne ulaştırılır.

 

Proje Giderleri

Madde 15 (1) Proje giderlerinin gerçekleştirilmesinde Maliye Bakanlığı Analitik Bütçe Sınıflandırma Rehberi kullanılır.

 

Satın Alma Süreci

Madde 16 (1) Satın alma işlemlerinde ÖYP koordinatörlüğü personelinin yetersiz kaldığı durumlarda Rektörlük Makamı onayı ile başka birimlerin personeli söz konusu işlemleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilebilir.

(2) Doğrudan Alım İşlemleri, ÖYP Kurum Komisyonu tarafından proje önerisinin desteklenmesi kararı ve İhale Onay Belgesi’nin ÖYP Kurum Koordinatörü (Harcama yetkilisi) tarafından imzalanmasını takiben, görevlendirilen satın alma birim tarafından satın alma işlemlerine ilişkin süreç tamamlanarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne iletilir.

(a) Proforma Faturalar veya Teklif Mektubu: görevlendirilen satın alma personelinin piyasa fiyat araştırma tutanağını oluşturmak için alacakları proforma faturalar (teklifler) ve alım sırasında kullanılan fatura aslının ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi adına düzenlenmesi gerekmektedir.

(b) Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı: Alınacak malzeme veya teçhizatın yaklaşık maliyetinin K.D.V. hariç olarak gösterildiği, görevlendirilen satın alma personeli, ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanınca imzalanmış belgedir.

(c) Teknik Şartname: ÖYP araştırma görevlisi ve tez danışmanı tarafından yerli veya yabancı menşei, markası, modeli belirtilmeksizin hazırlanacak, ÖYP Araştırma Görevlisi ve tez danışmanın unvanı, ismi ve imzası olacaktır. Bilgisayar alımları için teknik şartname konusunda Rektörlük bilgi işlem daire başkanlığından yardım alınacaktır.

(ç) Malzeme Listesi: ÖYP Araştırma Görevlisi tarafından talep edilecek malzemenin cinsi, adedi ve miktarını belirten listedir. (ÖYP araştırma görevlisi ve tez danışmanı tarafından imzalı ve iki nüsha olacak).

(d) Yaklaşık Değer Tespit Tutanağı: Alınacak malzeme veya teçhizatın toplam yaklaşık maliyetinin en düşük olduğu firmanın belirlendiği, görevlendirilen satın alma personeli, ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanınca imzalanmış belgedir.

(e) Fatura: Malzemenin alımına karar verilen firma tarafından ÖYP Kurum Koordinatörlüğü adına düzenlenmiş ödemeye esas belgedir.

(f) Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı: Alımına karar verilen malzemelerin teknik şartnameye uygunluğu yönünden değerlendirilerek kabulünün yapıldığı görevlendirilen personel, ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanınca imzalanmış belgedir.

 

Taşınır işlemlerinin yürütülmesi

Madde 17 (1) ÖYP kaynağından edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Satın alınan taşınırlar “Taşınır Mal Yönetmeliği” gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek üniversite envanterine alınıp ÖYP araştırma görevlisinin görev yaptığı fakülte/enstitü envanterine devredilir. Proje kapsamında alınan demirbaşlar ile makine ve teçhizatlar, programı tamamlayıp ilişiği kesilen araştırma görevlileri tarafından fakülte/enstitü’ye teslim edilir.

 

Görevlendirme

Madde 18 (1) Görevlendirme için;

a) ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanı yurtiçi/yurtdışı seyahate ilişkin dilekçelerini seyahat talep formu ile birlikte bağlı oldukları enstitü müdürlüğü/fakülte dekanlığı’na (dilekçede seyahate ilişkin bilgiler açıkça yer almalıdır.) sunar. ÖYP araştırma görevlisinin yanısıra danışmanın da sözkonusu seyahatten yararlanabilmesi için; araştırma görevlisinin kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve bienal’e bir bildiri ya da eserle katılması gerekmektedir.

b) ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanı, katılınacak etkinliğe ilişkin programı, var ise davet yazısını, sunum yapılacak ise sunumun örneğini (yurtdışı olduğunda ingilizce örnek de aranır), görevlendirme onayına ilişkin Rektörlük görevlendirme onayını, fakülte/enstitü yönetim kurulu kararını, fakülte dekanlığı/enstitü Müdürlüğü yazısı ekinde ÖYP Kurum Koordinasyon Birimine iletir.

 

Seyahat Giderlerinin Tahakkuku

MADDE 19 (1) ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanı yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirildiğinde; yolluk isteğine ilişkin yazısı ekinde, fakülte/enstitü yönetim kurulu kararı ve Personel Dairesi Başkanlığı’nın görevlendirme onayı, vatandaşlık numarası ile banka hesap numarası bilgileri ve yurtiçi /yurtdışı geçici görev yolluğu beyannamesi ilgili enstitü müdürlüğü/fakülte dekanlığınca bir üst yazı ile ÖYP Kurum Koordinasyon birimine iletilir. ÖYP Kurum Komisyonunun destekleme kararı sonrası ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi, gerçekleştirmeye ilişkin belgeleri ödeme emrine bağlayarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına, ÖYP araştırma görevlisinin/danışmanının hesabına aktarılmak üzere gönderir.

 

Aktarma ve İade

Madde 20 (1) ÖYP kapsamında ilgili yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar her bir ÖYP araştırma görevlisi için bu Yönergenin 12 nci maddesinde yer alan dağılıma uygun olarak harcanır. Amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider kalemlerinden bu gider kalemlerine aktarma yapılamaz. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarlardan kullanılmayanlar, Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili hesaplarına iade edilir.

 

Harcama belgeleri ve muhafazası

Madde 21 (1) ÖYP kaynağından yapılacak harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler hakkında, 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgelerin asıl nüshaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilir; suretleri ise Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

 

 

Denetim

Madde 22 (1) Bu Yönerge kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir.

(2) ÖYP’nın uygulanmasına ilişkin olarak Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünce yapılan iç denetim sonucunda YÖK’ün Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller hakkındaki kararına aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde bu durum Üniversite tarafından YÖK’e bildirilir.

(3) Üniversitenin ÖYP uygulamaları, gerek görülmesi halinde YÖK tarafından da denetlenebilir.

(4) Bu yönerge kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay Başkanlığı’nın denetimine tabidir.

 


 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük, Yürütme

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 23 (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 14.11.2013 tarihli toplantısında kabul edilen “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”, Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği/yönergesi ve Üniversite Senato kararları uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 24 (1) Bu yönerge, Kırıkkale Üniversitesi Senatosunun onayı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 25 (1) Bu yönerge hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütülür.